Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości mieszkańców w zakresie nadania praw miejskich wymagające udzielenia wyjaśnień

Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy i są identyczne zarówno dla miast jak i dla wsi. Nie ma, więc podstaw prawnych do ich zwiększenia po zmianie statusu gminy wiejskiej na wiejsko- miejską.

Co z podatkiem rolnym?

NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY JEGO UCHWALANIA

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów? NIE

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne. Jednak, że aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.

Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? NIE

Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wynika to z ustawy – Karta nauczyciela.

Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów jak również zasady ustalania subwencji. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegają zmianie. W obecnym stanie prawnym ustalana jest na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.

Co z dostępem do środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej?

W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Secemin jako miasto zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy gminą wiejsko- miejską.

Co z opłatami za wodę, odpady, kanalizację- czy wzrosną? NIE

Podobnie jak we wcześniej opisanych przypadkach wysokości stawek tych opłat ustala Rada Gminy i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy? NIE

Liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby mieszkańców w gminie. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych.

Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych i burmistrza? NIE

W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.

Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych? NIE

Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego.